برای دریافت اینجا کلیک کنید
+ نوشته شده توسط شمس در شنبه سوم خرداد 1393 و ساعت 10:6 |
 درخت کوتوله 
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شمس در یکشنبه یکم آذر 1388 و ساعت 11:42 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شمس در دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1388 و ساعت 12:9 |
برای مشاهده اینجا کلیک کنید
+ نوشته شده توسط شمس در چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387 و ساعت 10:19 |
۱- راهنمای روش های نوین تدریس

انتشارات آبیژ

۲- یادگیری از طریق همیاری

نشر نی

+ نوشته شده توسط شمس در چهارشنبه هشتم آبان 1387 و ساعت 11:19 |

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی  متوسطه استان                           برنامه عملیاتی سالانه گروه درسی: امور زراعی و باغی                                           سال تحصیلی 88 - 87

 

 


برنامه

فعالیت

پیامد

  شیوه ارزشیابی

زمان اجرا

بهبود روش های یاددهی- یادگیری

       

- ارائه نمونه طرح درس وفراخوان طرح درس

- تنظیم وارائه نمونه کاربرد الگوهای نوین تدریس

 - رعایت بودجه بندی وهماهنگی در بین همکاران                              - آشنایی هنر آموزان باروشهای فعال تدریس

مطابق با مستندات ارایه شده

مهر ماه

آبان و آذر ماه

نوآوری و خلاقیت در تولید وبررسی نقد و محتو.ای درسی

   - برگزاری نمایشگاه از دستاوردهای علمی هنرجویان وهنرآموزان

   -  نقد وبررسی کتب جدیدالتالیف

  - نقد وبررسی سوالات امتحانی

 

- نمایش خلاقیتها ونوآوری هنرآموزان وهنرجویان در جهت شکوفائی استعدادها

- اصلاح کتب درسی در جهت بهبود وارتقاءکیفیت آموزشی

- بهبود روشهای ارزشیابی با تکیه بر نقاط قوت ورفع نقاط ضعف

 مطابق با مستندات ارایه شده

اردیبهشت ماه

در طول سال

بعد از امتحانات پایان نیمسال

نظارت و سنجش و ارزشیابی

  -بازدید از هنرستانهای سطح استان

  - ایجاد بانک سوالات بر اساس حیطه های شناختی

  -توسعه ارزشیابی مستمر

 - تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت نیروی ا نسانی

-  تلاش در حهت رفع نقاط ضعف هنرستانها وبهبود کیفیت آموزش وارائه راهکارهای مناسب

- آشنائی هنرآموزان با نحوه طراحی سوالات استانداردوآشنائی هنرجویان با نمونه سوالات که منجر به ارتقاءدرصد قبولی هنرجویان میشود

- فعال سازی هنرجویان در طول سال تحصیلی و ارزشیابی مستمر در طول سال

 

- تهیه گزارش وارائه بازخورد

- مطابق با مستندات موجود

- بازدید از مراکز آموزشی

در طول سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی

 

نام و نام خانوادگی و امضأ سر گروه رشته : امور زراعی و باغی                                                                                                                                     نام و نام خانوادگی و امضأ کارشناس مسئول گروه های آموزشی منوسطه

+ نوشته شده توسط شمس در سه شنبه هفتم آبان 1387 و ساعت 12:23 |
نام و نام خانوادگي: سیاوش شمسی سمت: سر گروه امور زراعی و باغی  استان             

                                                   EMAil:   siya.shams@gmail.com                      

 روزهاي حضور در گروههاي آموزشي استان : سه شنبه            

+ نوشته شده توسط شمس در سه شنبه هفتم آبان 1387 و ساعت 12:11 |